Dergi Arşiv Sistemi
;
Technical Report [Teknik Rapor]

Technical Report [Teknik Rapor]

ABSTRACT Objective: There is an inverse log/linear relationship between TSH and FT4 due to the negative feedback of these hormones on the pituitary. The objective of our study was to compare this relationship of TSH and FT4 between four different immunoassay analyzers. Methods: In our study, four data sets obtained from the database of four different hospital laboratories each using only a single method of measurement was used to evaluate this relationship between TSH and FT4.These data sets with their assay methods include: 21.102 test results measured by Modular E170 Analyzer (Roche Diagnostics, Germany), 20.241 test results measured by Access DxI 800 Unicel (Beckman Coulter, USA), 22.444 test results measured by Architect i2000sr (Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois, U.S.A) and 20.200 test results measured by ADVIA Centaur XP (Siemens Diagnostics, Tarrytown, NY). Inverse logarithmic relationship were determined from each data sets and compared between analyzers. Results: The correlation coefficients were -0.439 [95% CI, (-0.450)- (-0.428)], -0.488 [95% CI, (-0.498)- (-0.478)], -0.353 [95% CI, (-0.364)- (-0.342)], -0.430 [95% CI, (-0.441)- (-0.419)] for DxI 800 Unicel, Modular E 170, Architect i2000sr and ADVIA Centaur XP, respectively. In our study, all immunoassay analyzers showed poor correlation in a concentration range of TSH between 1.0 to 10.0 uIU/mL and the inverse log/linear relationship was not observed. Inverse relationship between TSH and FT4 is the result of negative thyroid pituitary hypothalamic feedback mechanism and this relationship is important especially in the diagnosis and treatment of hypo and hyperthyroidism. In data sets obtained from four different immunoassay analyzers, poor and statistically different correlation was observed between analyzers at TSH values ranged from 1.0 to 10.0 uIU/mL compared with FT4. Conclusion: These variations between analyzers may affect the clinical decisions especially in the evaluation of subclinical hypothyroidism, clinicians and laboratory specialists should be aware of these situation. Key Words: thyroid stimulating hormone (TSH), free thyroxine (FT4), Inverse log/linear relation, immunoassay, thyroid function tests Conflict of Interest: Authors have no conflict of interest. ÖZET Amaç: TSH ve FT4 arasında, bu hormonların hipofiz bezi u¨zerindeki negatif feedback etkisine bağlı olarak, ters logaritmik lineer bir ilişki mevcuttur. Çalışmamızın amacı TSH ve FT4 arasındaki bu ilişkinin dört farklı immu¨nolojik ölçu¨m cihazı arasında karşılaştırılmasıdır. Metod: Çalışmamızda, TSH ve FT4 arasındaki bu ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla, her biri yalnızca tek bir ölçu¨m metodunu kullanan hastane laboratuvarlarının veritabanından elde edilmiş veri serileri kullanılmıştır. Bu veri serileri ve ölçu¨m metotları, Modular E170 Analyzer (Roche Diagnostics, Germany) ile ölçu¨len 21.102, Access DxI 800 Unicel (Beckman Coulter, USA) ile ölçu¨len 20.241, Architect i2000sr (Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois, U.S.A) ile ölçu¨len 22.444, ADVIA Centaur XP (Siemens Diagnostics, Tarrytown, NY) ile ölçu¨len 20.200 test sonucundan oluşmaktadır. Ters logaritmik ilişki herbir veri serisinde belirlenmiş ve cihazlar arasında karşılaştırılmıştır. Bulgular: Korelasyon katsayıları DxI 800 Unicel için -0.439 [95% CI, (-0.450)- (-0.428)], Modular E 170 için -0.488 [95% CI, (-0.498)- (-0.478)], Architect i2000sr için -0.353 [95% CI, (-0.364)- (-0.342)] ve ADVIA Centaur XP için -0.430 [95% CI, (-0.441)- (-0.419)] saptanmıştır. Çalışmamızda immunolojik ölçu¨m cihazlarının hepsinde 1.0-10 uIU/mL TSH değerleri için zayıf korelasyon bulunmuş ve ters logaritmik lineer ilişki gözlenmemiştir. TSH ve FT4 arasındaki ters ilişki negatif hipotalamo-hipofizo- tiroidal feedback mekanizmasının sonucu olup, bu ilişki özellikle hipo ve hipertirodizmin tanı ve tedavisinde önemlidir. Dört farklı immunolojik ölçu¨m cihazından elde edilen veri serilerinde özellikle 1-10 uIU/mL aralığındaki TSH değerleri FT4 ile karşılaştırıldığında cihazlar arasında farklı ve zayıf korelasyon göru¨lmu¨ştu¨r. Sonuç: Cihazlar arasındaki bu farklılıklar özellikle subklinik hipotoroidinin değerlendirilmesinde klinik kararları etkileyebileceğinden klinisyenler ve laboratuvar uzmanları bu durumun farkında olmalıdırlar. Anahtar Kelimeler: Tiroid stimu¨le edici hormon (TSH), serbest tiroksin (FT4), ters logaritmik lineer ilişki, immu¨nolojik ölçu¨m, tiroid fonksiyon testleri Çıkar Çatışması: Yazarların çıkar çatışması yoktur.

Yazarlar:
A.Muhittin SERDAR Emre İSPİR Taner ÖZGÜRTAŞ Özlem GÜLBAHAR Mehmet Zahid ÇIRACI Hatice PAŞAOĞLU İsmail KURT
Muhittin A. Serdar1, Emre İspir3, Taner Ozgurtas4, Ozlem Gulbahar2, Zahid Ciraci2, Hatice Pasaoglu2, Ismail Kurt4

Anahtar Kelimeler : thyroid stimulating hormone (TSH), free thyroxine (FT4), Inverse log/linear relation, immunoassay, thyroid function tests, Tiroid stimüle edici hormon (TSH), serbest tiroksin (FT4), ters logaritmik lineer ilişki, immünolojik ölçüm, tiroid fonksiyon tes

Dönem : 2015 | Cilt : 1 | Seri : 1 | Sayfalar : 88-91 | Doi : 10.5505/tjb.2015.65487

Okuma : 23 | İndirme : 15 | Yayınlama :