Dergi Arşiv Sistemi
;
The effects of grape seed extract against toxicity of benzene on liver and kidney tissues of albino mice: biochemical evaluation [Albino farelerde benzenin böbrek ve karaciğer dokularında toksisitesine karşı üzüm çekirdeği ekstraktının etkisi: biyokimyasa

The effects of grape seed extract against toxicity of benzene on liver and kidney tissues of albino mice: biochemical evaluation [Albino farelerde benzenin böbrek ve karaciğer dokularında toksisitesine karşı üzüm çekirdeği ekstraktının etkisi: biyokimyasa

ABSTRACT Objective: The objective of the present study was to investigate the possible effects of grape seed extract (GSE) against benzene-induced toxicity in Swiss albino mice. Methods: The animals were randomly divided into six groups each containing six mice. Group I, treated with distilled water; Group II and III orally treated with 50 mg/kg and 150 mg/kg body weight GSE, respectively. Group IV, orally treated with 250 mg/kg body weight benzene by using feeding cannula; Group V, orally treated with 50 mg/kg body weight GSE + 250 mg/kg body weight benzene; Group VI, orally treated with 150 mg/kg body weight GSE + 250 mg/kg of body weight benzene for 50 consecutive days. At the end of experimental period all mice were sacrificed; blood, liver and kidney tissues were removed after post-mortem examination. Aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), blood urea nitrogen (BUN), creatinine levels were analyzed from serum. Malondialdehyde (MDA) and reduced glutathione (GSH) levels were analyzed from isolated tissues. And also histopathological examinations of liver and kidney tissues were investigated. Results: Serum AST, ALT, ALP, BUN and creatinine levels were slightly increased in Group IV compared with the other tested groups (p<.05). Benzene-induced toxicity caused a significant decrease in GSH levels and a significant rise in MDA levels of liver and kidney tissues. Oral treatment with GSE significantly ameliorated the indices of hepatotoxicity, nephrotoxicity and lipid peroxidation induced by benzene. Both doses of GSE provided significant protection and the strongest effects were observed at the dose level of 150 mg/kg. Conclusion: Consequently, it was found that GSE has a significant positive effect in benzeneinduced toxicity, and its GSE effect is dose dependent. ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı albino farelerde benzen tarafından oluşturulan toksisitesiye karşı üzüm çekirdeği ekstraktının muhtemel etkisini araştırmaktır. Metod: Her bir grupta 6 fare olmak üzere uygulama grupları oluşturulmuştur. Grup I, oral yolla distile su ile; Grup II, oral yolla 50 mg/kg GSE; Grup III, 150 mg/kg GSE; Grup IV, oral yolla kanula kullanılarak 250 mg/kg benzen; Grup V, 50 mg/kg GSE + 250 mg/kg benzen; Grup VI, 150 mg/kg GSE + 250 mg/kg benzen ile 50 gün süre ile beslenmişlerdir. Deney sürelerinin sonunda otopsi yoluyla farelerin kan, karaciğer ve böbrek dokuları alınmıştır. Aspartat aminotransferaz (AST), Alanin aminotransferaz (ALT), Alkalen fosfataz (ALP), kan üre azotu (BUN), kreatinin düzeyleri kan dokudan, malondialdehit (MDA), redükte glutatyon (GSH) ise karaciğer ve böbrek dokularında incelenmiştir. Ayrıca karaciğer ve böbrek dokularında histopatolojik değişimler de araştırılmıştır. Bulgular: Benzen uygulanan farelerde serum AST, ALT, ALP BUN ve kreatinin seviyelerinde kontrol grubuna kıyasla düşük düzeyde artış belirlenmiştir. Benzen tarafından oluşturulan oksidatif toksisitenin karaciğer ve böbrek dokularında GSH seviyesinde önemli bir azalmaya ve MDA seviyesinde önemli bir artışa neden olduğu belirlenmiştir. Üzüm çekirdeği ekstraktı uygulamasının benzen tarafından oluşturulan hepatotoksisite, nefrotoksisite ve lipid peroksidasyonunda önemli gerilemeye neden olduğu belirlenmiştir. Üzüm çekirdeği ekstraktının test edilen iki dozunun benzen tarafından oluşturulan toksisite üzerine pozitif etkisi olduğu belirlenmiş ve en güçlü etkiyi 150 mg/kg dozunda gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak GSE’nin benzen toksisitesine karşı pozitif etkisi olduğu ve bu etkinin doza bağımlı olduğu belirlenmiştir.

Yazarlar:
Kültigin ÇAVUŞOĞLU Emine YALÇIN Kürşad YAPAR Ertan ORUÇ Birgül GÜR Figen ÇİÇEK
Kültiğin Çavuşoğlu, Emine Yalçın, Kürşad Yapar, Ertan Oruç, Birgül Gür, Figen Çiçek

Anahtar Kelimeler : Benzene, GSH, MDA grape seed,Benzen, GSH, MDA, üzüm çekirdeği ekstraktı

Dönem : 2015 | Cilt : 40 | Seri : 1 | Sayfalar : 66-73 | Doi : 10.5505/tjb.2015.22448

Okuma : 15 | İndirme : 14 | Yayınlama :